Качество на услугите

Най-важният аспект в дейността на фирмата е непрекъснатото повишаване на качеството на предлаганите транспортно-спедиторски услуги и разширяване на техния обхват. Същност на нашата работа е удовлетворяване на изискванията на клиентите при стриктно спазване на съществуващите стандарти и нормативни документи по отношение на качеството на услугите.


За гарантиране на високо ниво на качество и надеждност на нашите услуги, през 2005 година беше разработена и внедрена Система за управление на качеството. Фирмата е сертифицирана по ISO 9001:2008 от BVQI, Англия, със сертификат номер BG11677Q, издаден на 02.ноември 2010 г., с акредитация на UKAS Quality Management.


Гарантирането на качеството постигаме посредством наблюдение и анализ на процесите, непрекъснато повишаване на квалификацията на сътрудниците, поддържане на обратна връзка с клиентите и др.


За фирма “Проксима БГ” качеството на услугите е решаващо за пазарния успех, за просперитет на фирмата и за удовлетвореност на нашите клиенти.